4X4SUV

时间:2019-05-02 08:54:26 分享到:
出色的驾乘舒适性能和超长寿命,铺装路系列SUV轮胎

①出色的驾乘舒适性能和超长的寿命。独特的花纹设计提高了驾乘舒适性和静音性 

②进一步提高寿命的设计。在宽幅胎面设计的基础上采用耐磨配方,提高了耐磨性能 

③雨天时也让人放心的湿地性能。2条宽大主沟槽的设计,提高了湿地性能


4X4SUV
适用车种
铺装路 非铺装路 静音性 乘坐舒适度

★性能特性仅供各产品间参考比较。

英寸 扁平率 轮胎规格 标准轮辋尺寸 (inch) XL 外缘尺寸(外直径) (mm) 外缘尺寸(全宽) (mm) 载重指数 速度级别 19 55 P245/55R19 7.5 - 754 245 103 S 18 55 255/55R18 8 ○ 738 264 109 V 55 P235/55R18 7.5 - 715 245 100 V 60 235/60R18 7 ○ 739 240 107 V 60 P245/60R18 7 - 753 245 104 H 60 P265/60R18 8 - 774 269 109 T 70 255/70R18 7.5 - 817 263 113 S 17 55 235/55R17 7.5 - 690 239 99 H 60 P235/60R17 7 - 716 239 100 S 65 225/65R17 6.5 - 724 226 102 H 65 235/65R17 7 - 739 238 104 H 65 265/65R17 8 - 777 271 112 H 65 285/65R17 8.5 - 799 292 116 H 65 P255/65R17 7.5 - 764 262 108 S 16 60 235/60R16 7 - 688 240 100 H 65 215/65R16 6.5 - 685 223 98 H 65 255/65R16 7.5 - 738 260 109 H 70 215/70R16 6.5 - 709 221 100 H 70 225/70R16 6.5 - 722 228 103 T 70 235/70R16 7 - 734 238 106 H 70 245/70R16 7 - 747 245 107 H 70 265/70R16 8 - 778 263 112 H 15 75 LT235/75R15 6.5 - 731 241 104 S *XL为增强型规格,请正确设定气压
版权所有:程宏轮胎商贸有限公司 转载请注明出处